CONTACTCharlotte Ardui - PhD researcher, KULeuven


Campus Sint-Lucas Brussels, Paleizenstraat 65, 1030
charlotte.ardui@kuleuven.be


Sven Sterken - Associate Professor, KULeuven

KU Leuven
Faculty of Architecture
Brussels

____

charlotte.ardui@kuleuven.be